hilo navegacion-->NO

Calefacció i aigua calenta sanitària

Entorns més càlids amb Gas Natural Fenosa

Entorns més càlids amb Gas Natural Fenosa

Amb la calefacció de gas natural, els immobles són molt més confortables. Disposen, d'una manera neta i econòmica, d'un ambient de temperatura agradable.

Caldera mixta de gas natural

Caldera mixta de gas natural

Un servei versàtil

Les calderes mixtes incorporen en un mateix equip la producció de calefacció i ACS.

Aquestes poden ser murals o dempeus, amb escalfament d'aigua calenta sanitària per acumulació o instantani. Les calderes incorporen dos circuits d'aigua separats: un de calefacció i un altre d'ACS. En aquest cas, la potència de l'aparell dependrà del subministrament d'aigua calenta sanitària (amb un mínim de 17,4 kW).

El servei d'ACS té prioritat sobre el de calefacció. Ja que el temps de demanda d'ACS sol ser curt respecte de la potència tèrmica disponible al cremador, la temperatura del circuit de calefacció es recupera ràpidament.

Taula resum dels avantatges d'ús

AVANTATGES AIGUA CALENTA SANITÀRIA I CALEFACCIÓ - CALDERA MIXTA
D'ús Reducció de les inversions i costos d'explotació davant de sistemes de calefacció elèctrics, tarifes regressives per a consum creixent, manteniment escàs i vida útil prolongada
Lliurament de la capacitat calorífica des del primer moment, per a calefacció i ACS, període de posada en règim.
Rendiment elevat.
Fàcil instal·lació, ús senzill i baix manteniment.
L'àmplia gamma d'aparells i accessoris permet aconseguir, per a cada projecte, la correcta funcionalitat amb l'estètica adequada.
No contamina l'atmosfera perquè la combustió és neta, sense olor, fums ni sutge.
En els aparells de circuit estanc l'entrada d'aire i l'evacuació dels productes de combustió no tenen cap contacte amb el local on es troben instal·lats
La calefacció per radiadors proporciona un corfort més elevat que la calefacció per aire de la bomba de calor.
Econòmiques Producció d'aigua calenta de calefacció i ACS a baix cost.
La instal·lació d'una caldera mixta de gas en habitatges, junt amb l'ús d'altres gasodomèstics (rentadores bitèrmiques, rentaplats i assecadores) no suposa un increment dels costos fixos de la factura del gas.
Amb tot això el diferencial de costos d'explotació total, entre l'alternativa de gas (caldera mixta ACS instantània) i l'elèctrica (bomba de calor i escalfador elèctric ACS instantani)

Prestacions de les calderes mixtes de gas natural

Qualitat i seguretat

Gas Natural Fenosa ofereix dos tipus de calderes mixtes als seus clients, de circuit obert, o de circuit estanc:

  • De circuit obert: prenen l'aire necessari per a la combustió del gas del local on es troben instal·lats i expulsen els gasos a l'exterior a través del conducte d'evacuació.
  • De circuit estanc: l'entrada d'aire i l'evacuació dels productes de la combustió no tenen cap contacte amb el local on es troben instal·lats.

Per augmentar el confort del servei, les calderes tenen un intercanviador de calor de baixa inèrcia tèrmica, termòstats de control de temperatura i de seguretat, equip de control de seguretat convencional, electrònica, o amb microprocessador.

A més, amb la finalitat de facilitar la comoditat del seu ús, les calderes vénen equipades amb una guia d'utilització impresa en una zona visible de l'aparell, té indicadors digitals, pilots LED, encesa automàtica o semiautomàtica i programador de funcionament.

A Gas Natural Fenosa garantim la seguretat per damunt de tot. Per això, les nostres calderes tenen múltiples elements de control contra sobrepressions (vàlvules de seguretat); sobreescalfaments (termòstats); encesa (flama pilot - termoparell / elèctrode encès - sonda ionització); combustió completa (regulador o pressòstat) i evacuació dels productes de combustió (sensor tèrmic o pressòstat).

Potència de les calderes

La nostra energia porta la calor

El rang de potència de les calderes varia entre 14 i 34 kW, per la qual cosa cobreix les necessitats d'un gran nombre d'habitatges, oficines i locals comercials d'anàlogues dimensions. Per a demandes menors, les calderes modulants permeten ajustar la potència per adequar-la a les necessitats del local.

La potència necessària per a aigua calenta sanitària instantània depèn del nombre de punts de presa d'aigua calenta existents i del cabal desitjat. En el cas de l'ACS acumulada, la necessitat de potència depèn de la freqüència i la quantitat d'aigua calenta que es desitgi utilitzar en un curt període de temps, la qual cosa determina la capacitat de l'acumulador i el temps necessari per a l'escalfament d'ACS continguda.

La necessitat de potència per a calefacció està disminuint a mesura que s'incrementen les millores termoaïllants de la construcció, i la potència necessària per a ACS tendeix a augmentar a causa del desig de gaudir d'un creixent confort d'ACS.

Les calderes mixtes solen emprar la potència màxima quan escalfen l'ACS i una de menor per atendre les necessitats de calefacció.

Avantatges davant de les opcions alternatives

Millors resultats, major estalvi

La caldera mixta de gas natural, davant de l'alternativa de gasoil, ocupa menys espai, no produeix olors, requereix menys manteniment, no produeix vessaments ni sorolls, s'integra en el mobiliari de la cuina, per la qual cosa la caldera mural de gas proporciona un resultat estètic immillorable i, a més, no necessita espai per a un dipòsit. Si la comparem amb els equips de GLP, veiem que el nostre aparell no necessita un espai a les noves urbanitzacions per a la ubicació del dipòsit comú.

Per a la comparació entre els sistemes de calefacció i ACS de gas i els equips elèctrics, es contrasten els consums energètics d'una caldera mixta amb producció d'ACS instantània, davant d'una bomba de calor i un acumulador elèctric que proporcionin similars prestacions a escala de potència calorífica. Els costos d'explotació anual, a més de l'increment de cost en el terme fix de la factura d'electricitat que té la solució elèctrica comparada amb la de gas, per a cada una de les alternatives, resulten inferiors quan s'usa l'energia del gas.

Característiques de la instal·lació

Característiques d'instal·lació

Com instal·lar una caldera mixta

Les calderes mixtes de gas necessiten estar connectades als conductes d'evacuació dels productes de combustió. Com a components de control, disposen de dispositius de seguretat per falta o extinció de flama i per antiretorn dels productes de combustió per tir insuficient.

Per a l'òptim aprofitament de la producció d'ACS que les calderes mixtes ofereixen, resulta recomanable considerar els gasodomèstics (rentaplats i rentadora bitèrmica) com a equips de consum d'aigua calenta.

Ubicació

Els aparells murals es fixaran a la paret i els dempeus al terra del local. Si es tracta d'equips no estancs i es desitja ubicar-los en un armari per motius decoratius, s'haurà de preveure una separació mínima de 5 cm entre la carcassa de l'aparell i el moble.

Connexió a la instal·lació de gas

Es realitzarà mitjançant connexió rígida, igual que la resta de la instal·lació, o semirígida (tub d'acer inoxidable corrugat amb enllaços mecànics).

Aparells de circuit obert o no estanc

Evacuació de productes de la combustió

Evacuació de productes de combustió

Els productes de la combustió hauran de desembocar a una xemeneia individual o a un conducte tipus "Shunt" o similar.

Els aparells de circuit obert i tir forçat es podran connectar al conducte d'evacuació vertical de l'edifici (xemeneia, "Shunt" o similar) només si aquest està específicament dissenyat per a això.

El conducte d'evacuació haurà de complir les prescripcions que s'indiquen en la Recomanació de Sedigas RS-u-03 "Condicions d'evacuació dels productes de combustió en aparells de gas de producció d'aigua calenta sanitària, calefacció o mixtos".

Aparells de circuit estanc

Aparells de circuit estanc

Entrada d'aire i evacuació dels productes de la combustió

Per als equips de circuit estanc, un conducte únic pot aportar aire necessari per a la combustió i evacuar els productes de la combustió mitjançant una configuració de tubs concèntrics.

Aquests escalfadors es poden connectar a un conducte col·lectiu d'evacuació vertical específic per a aparells de circuit estanc.

L'aportació d'aire es realitza pel conducte exterior i l'evacuació per l'interior.