hilo navegacion-->NO

Línia blanca

La Línia Blanca de gas natural. Els gasodomèstics, aparells d'ús domèstic que utilitzen les prestacions del gas natural, de manera directa o indirecta, rentadores, rentaplats i assecadores, donen als usuaris les mateixes o millors prestacions que els seus equivalents elèctrics, amb menys cost econòmic. A més, d'aquesta manera, col·laboren amb la reducció de les emissions de CO2. Coneix les prestacions de cada aparell, els avantatges que ofereix el seu funcionament amb gas i les característiques de la instal·lació seleccionant les opcions següents.

 

Rentadora bitèrmica

Característiques de la rentadora bitèrmica

Rentadora bitèrmica

Les rentadores bitèrmiques disposen de dues connexions d'entrada d'aigua, una de freda i una altra de calenta. Les fases del cicle de rentatge en què es requereix aigua calenta agafen l'aigua de la xarxa d'aigua calenta generada per l'escalfador instantani o la caldera de gas natural, i eviten al màxim l'ús de les resistències elèctriques, la qual cosa implica una reducció del temps de rentatge. La temperatura de l'aigua s'ajusta mitjançant un termòstat que gestiona l'entrada d'aigua freda o calenta, o activa les resistències elèctriques.

Avantatges de la rentadora bitèrmica

Avantatges d'ús
 • Reducció del temps de rentatge comparat amb una rentadora elèctrica convencional.
 • Com que es redueix la demanda d'energia elèctrica, es pot obtenir un millor aprofitament de la potència elèctrica disponible per a altres usos.
Avantatges econòmics
 • El cost del gas natural en la utilització de la rentadora bitèrmica és inferior al de l'electricitat, per la qual cosa el terme variable de la factura energètica és menor.
 • La instal·lació d'una rentadora bitèrmica en habitatges amb servei d'ACS i/o calefacció de gas natural no incrementa els costos fixos de la factura del gas.

Prestacions de la rentadora bitèrmica

Les prestacions de l'aparell (dimensions, nombre de programes, centrifugació...) són similars, fins i tot idèntiques, a les dels equips convencionals i únicament difereixen en l'ús de l'aigua preescalfada que redueix el temps i el cost del rentatge.


Els hàbits del rentatge de roba dels usuaris respecte a la temperatura són:

 

 • Rentatge en fred: 30%
 • Aigua tèbia: 40%
 • Aigua calenta: 30%

Un 70% dels rentatges es fan a temperatures d'entre 40 ºC i 60 ºC, que és el rang òptim d'utilització dels escalfadors instantanis i les calderes mixtes de gas.

Com instal·lar una rentadora bitèrmica?

Instal·lació de la rentadora bitèrmica

S'ha de connectar l'entrada d'aigua calenta de la rentadora bitèrmica a la xarxa de subministrament de l'escalfador instantani o de la caldera mixta de gas natural.

El Codi tècnic de l'edificació exigeix a les noves construccions que la ubicació d'aquest aparell ja disposi d'una connexió a aquesta xarxa d'aigua calenta.

Assecadora de gas natural

Característiques de l'assecadora de gas natural

Assecadora de gas natural

Les assecadores domèstiques de gas eliminen la humitat residual de la roba després del procés de rentatge i centrifugació, i per a això mantenen un flux regular d'aire calent a través de la roba. Tenen una mida similar a la dels aparells de rentatge, la qual cosa en facilita l'emplaçament i la instal·lació. La seva capacitat és equivalent a la càrrega d'una rentadora.

 

L'assecadora de gas disposa d'una potència tèrmica de gas de 3 kW; la potència elèctrica requerida per accionar el motor del tambor i el ventilador és únicament de 0,2 kW.

 

Disposen d'un programa específic antiarrugues, amb la qual cosa s'aconsegueix que la roba s'arrugui al mínim possible i que, per tant, sigui més fàcil de planxar. A més, les assecadores domèstiques de gas suposen més estalvi davant l'alternativa convencional.

 

A la taula es mostren els consums comparatius de l'eixugada, en funció del tipus d'energia utilitzada:
 

 Tipus d'energia Assecadora elèctrica  Assecadora de gas 
Consum elèctric (kWh)   2,605  0,355
Consum de gas (kWh)   -  2,932

 

(Programa d'eixugada de 4,5 kg de roba)

Avantatges assecadora

Avantatges d'ús
 • Eixuga la roba en menys temps que una assecadora elèctrica.
 • Permet assecar, en poc espai, quantitats considerables de roba.
 • Disminueix l'enduriment de la roba i en facilita el planxament.
Avantatges econòmics
 • El cost del gas natural és inferior al de l'electricitat, per la qual cosa la factura energètica és gairebé un 36% menor si s'utilitza assecadora de gas.
 • La instal·lació de l'assecadora de gas en habitatges amb servei de calefacció amb gas natural no incrementa els costos fixos de la factura del gas.

Funcionament de l'assecadora de gas natural

Mentre gira el tambor, hi entra un corrent d'aire calent procedent de la cambra de combustió. Una vegada dins del tambor i en contacte amb la roba, s'hi generen turbulències que milloren la convecció i transferència de la temperatura. Un ventilador centrífug provoca aquest corrent i elimina l'aire calent i els vapors que produeix l'eixugada cap a l'exterior.


L'aportació calorífica s'efectua, en general, mitjançant un sistema que consta d'un cremador atmosfèric de gas, un conjunt d'electrovàlvules que controlen el pas del gas i uns dispositius d'encesa i vigilància de flama, per elèctrode d'encesa i elèctrode d'ionització, respectivament.

Com instal·lar una assecadora de gas natural?

Instal·lació de l'assecadora de gas natural

Les mesures de les assecadores de gas són estàndards (85 cm x 59,6 cm x 57 cm). La mànega de sortida d'aire calent permet també l'evacuació dels gasos de la combustió, per la qual cosa no cal preveure-hi una sortida addicional a l'exterior.


Ubicació:
De la mateixa manera que per a la resta d'equips encastats, cal disposar d'una aportació adequada d'aire al moble on s'instal·li.


Entrada d'aire:
Al recinte on s'instal·li, que ha de tenir un volum mínim de 8 m3, es requereix una obertura directa o indirecta mínima de 125 cm2 de superfície lliure, situada a una altura mínima d'1,80 m i a menys de 40 cm del sostre.


Connexió a la instal·lació de gas:
Mitjançant connexió flexible (tub espirometàl·lic o d'acer inoxidable corrugat amb endoll de seguretat).

Rentaplats pretèrmic

Característiques del rentaplats pretèrmic

Rentaplats pretèrmic

El rentaplats pretèrmic és un aparell dissenyat per poder connectar-se directament a la xarxa d'aigua calenta generada per l'escalfador instantani d'aigua calenta, a la caldera mixta o a l'acumulador de gas natural que hi hagi a l'habitatge, per la qual cosa es redueix el temps necessari per a l'escalfament de l'aigua de rentatge.


Aquests rentaplats funcionen igual que els alimentats amb aigua freda, tret que redueixen o suprimeixen les fases d'escalfament de l'aigua per resistència elèctrica, escurçant els cicles de rentatge i afavorint la millor dissolució del detergent.


Les connexions i circuits d'aigua dels rentaplats pretèrmics estan fabricats amb materials preparats per suportar temperatures relativament altes (fins a 90 ºC).

Avantatges rentaplats pretèrmic

Avantatges d'ús
 • Reducció del temps de rentatge comparat amb un rentaplats elèctric convencional.
 • Com que es redueix la demanda d'energia elèctrica, es pot obtenir un millor aprofitament de la potència elèctrica disponible per a altres usos.
Avantatges econòmics
 • Escalfar aigua calenta amb un aparell de gas és molt més econòmic que amb una resistència elèctrica. El cost del gas natural en la utilització del rentaplats pretèrmic és inferior al d'electricitat, per la qual cosa el terme variable de la factura energètica és menor.
 • La instal·lació d'un rentaplats pretèrmic als habitatges amb servei d'aigua calenta sanitària i/o de calefacció amb gas natural no incrementa els costos fixos de la factura de gas.

Prestacions del rentaplats pretèrmic

Les prestacions dels equips esmentats (dimensions, nombre de programes, capacitat, etc.) són similars a les dels equips convencionals i únicament difereixen en l'ús d'aigua preescalfada, fet que redueix el temps, el consum d'energia elèctrica i, en definitiva, el cost energètic del rentatge.


La taula següent mostra els consums comparatius de l'eixugada, en funció del tipus d'energia utilitzada:

Tipus d'energia Rentaplats convencional Rentaplats pretèrmic
Consum elèctric (kWh) 1,27 0,79
Consum de gas (kWh) -

0,86

 

(Programa de rentatge a 65 ºC, consum d'aigua: 18 litres)

Com instal·lar un rentaplats pretèrmic?

Imatge de recurs

S'ha de connectar l'entrada d'aigua calenta del rentaplats pretèrmic a la xarxa de subministrament de l'escalfador instantani o de la caldera mixta de gas natural.


Connexió aigua calenta (màx. 60 ºC): estalvi energètic de fins al 35%.


El Codi tècnic de l'edificació exigeix a les noves construccions que la ubicació d'aquest aparell ja disposi d'una connexió a aquesta xarxa d'aigua calenta.