hilo navegacion-->NO

Contractes d'accés

Els subjectes que subscriuen els contractes d'accés de tercers a les xarxes (ATR) són els comercialitzadors (subministradors de gas natural a l'usuari final) i els titulars de les infraestructures (transportistes o distribuïdors) propietaris de les xarxes a les quals estan connectats els punts de subministrament afectats per cada contracte.


El comercialitzador que tingui establert un contracte de subministrament amb un usuari final és el que sol·licita al titular de la xarxa l'establiment del corresponent contracte d'ATR.


Els titulars d'instal·lacions de transport i distribució, dins de l'àmbit de SEDIGAS (Associació Espanyola del Gas), han desenvolupat una aplicació informàtica anomenada SCTD (sistema de comunicació transport-distribució) per facilitar a tots els subjectes implicats en l'establiment de contractes d'ATR la realització de les gestions relacionades amb els esmentats contractes.

Contracte d'accessos tipus 1

S'ha d'utilitzar quan la comercialitzadora contractant ja té signat un contracte de punts d'entrada amb el transportista.

Contracte d'accessos tipus 2

Necessari quan la comercialitzadora contractant amb el distribuïdor no té un contracte de punts d'entrada de gas de manera directa i l'entrada de gas es realitza a través d'un altre comercialitzador.