Què és el SCTD?

El desenvolupament d'una aplicació informàtica comuna a tots els distribuïdors de gas natural del mercat espanyol permet la simplificació de tràmits, l'estandardització de les comunicacions i el retall de despeses per a tots els agents implicats.

Què és el SCTD?

El SCTD, sistema de comunicació transport-distribució, és un sistema informàtic comú i homogeni per al conjunt de distribuïdors de gas natural que actuen a Espanya, desenvolupat des de l'àmbit de l'Associació Espanyola del Gas (SEDIGAS), i que pretén cobrir les necessitats de comunicació entre agents, conseqüència dels requeriments legals sorgits arran del procés de liberalització de l'esmentat mercat.

A través del SCTD es poden fer, entre altres gestions relacionades amb la contractació d'ATR, consultes sobre dades relatives als punts de subministrament, mesuraments, repartiments, programacions i nominacions, etc.

Manuals

Interfases de comunicació

Taula de documents 01_Interfases comunicacion
Nom de l'informe Descripció Arxius

Interfases de comunicació SCTD entre distribuïdora i comercialitzadores (BLOC 1)

S'agrupa en aquesta carpeta la descripció, tant del format de dades com de la informació, de cada camp per a cada un dels missatges de comunicació dels diferents mòduls operatius en el SCTD de Gas Natural Distribución SDG, SA.

Interfases de comunicació SCTD entre distribuïdora i comercialitzadores (BLOC 2)

 

Taules de codis mestres

Taula de documents 02_Tablas Codigos Maestros
Nom de l'informe Descripció Arxius

Taules de codis mestres comercialitzadora

En aquest document es defineix la codificació dels fitxers d'intercanvi d'informació distribuïdora-comercialitzadora, i s'agrupen els esmentats codis en taules, on s'indica com codificar els diferents camps que formen part de tota la missatgeria SCTD.