hilo navegacion-->NO

Modificació del contracte ATR

 

Definició

Procés mitjançant el qual un comercialitzador sol·licita al titular de les instal·lacions alguna modificació de les dades que afecten el contracte d'ATR o que han de ser actualitzades a les bases de dades del distribuïdor.

 

Agents implicats

  • Comercialitzador amb contracte d'ATR en vigor (sol·licitant)
  • Titular de la xarxa

 

Sol·licitud

El comercialitzador sol·licitant demana la modificació de dades al distribuïdor via SCTD utilitzant el format electrònic A1 establert a aquest efecte i que es descriu al manual d'usuari.

 

Validació de sol·licituds pel titular de les instal·lacions

El titular de les instal·lacions valida la sol·licitud rebuda en el termini legalment establert. Les sol·licituds amb dades o formats incorrectes o que corresponguin a punts de subministrament per als quals es demanin modificacions que no siguin viables, seran rebutjades.

 

Resposta a la sol·licitud

Després de la validació, el titular de les instal·lacions haurà de respondre en el termini legalment establert al comercialitzador sol·licitant si accepta o rebutja la sol·licitud de canvi de subministrador indicant, si s'escau, les causes del rebuig que apareixen definides a les taules del SCTD.

La resposta de validació o rebuig, així com totes les posteriors comunicacions entre distribuïdor i comercialitzador s'efectuaran també en els formats electrònics que s'especifiquen al manual d'usuari (A2).