hilo navegacion-->NO

Compromís sostenible

Les activitats del grup es desenvolupen de manera que contribueixin positivament al comportament mediambiental. A continuació, us mostrem les principals accions realitzades i els objectius previstos.

Actuacions dutes a terme el 2014

 
 • Reducció de fuites en instal·lacions receptores posades en servei.
 • Descens del temps d'espera de les posades en servei.
 • Reducció del nombre de ruptures a la xarxa generades per tercers.
 • Augment de l'índex de satisfacció en la resolució de les reclamacions rebudes.
 • Millora de l'efectivitat en els cessaments i talls per impagament fets.
 • Millora del procés d'assegurament del cicle energètic (recuperació d'energia) mitjançant la detecció de fraus i la resolució d'irregularitats.
 • Reducció d'emissions en vehicles de transport i reducció de runes en abocadors, mitjançant la recuperació de la terra en rases.
 • Reducció de l'emissió de gasos en els desplaçaments de gestors d'obra mitjançant l'ús de la telesupervisió.
 • Integració de la gestió ambiental en l'operativa d'obra (avaluacions de risc i formació en seguretat i salut)
 • Reducció del nombre d'accidents a través de la millora de les condicions de seguretat i salut a la feina.

 

Objectius previstos per al 2015

 
 • Reduir les fuites en instal·lacions receptores posades en servei recentment.
 • Millorar la posada en servei, reduint el temps d'espera.
 • Augmentar l'índex de satisfacció en la resolució de les reclamacions rebudes.
 • Reduir el nombre de ruptures en xarxa generades per tercers.
 • Optimitzar la recuperació de terres a rasa mantenint l'eliminació de runes a l'abocador, la reducció d'emissions de vehicles de transport i la provisió de terres.
 • Continuar el projecte de telesupervisió per reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, en disminuir els quilòmetres dels desplaçaments dels gestors d'obres
 • Optimitzar les condicions de seguretat i salut a la feina per reduir el nombre d'accidents, mitjançant la formació i la capacitació dels treballadors.
 • Millorar l'efectivitat dels cessaments i talls per impagament fets.
 • Optimitzar el procés d'assegurament del cicle de l'energia (recuperació d'energia) millorant els processos d'absents, detecció de fraus i resolució d'irregularitats.
 • Millorar en la integració de la gestió ambiental en l'operativa d'obra, mitjançant avaluacions de risc i formació en matèria de seguretat i salut.
 • Controlar les condicions de seguretat i salut a la feina assegurant el control i el seguiment d'inspeccions documentades en tots els processos.