hilo navegacion-->NO

Avantatges per al sector industrial

El gas natural ofereix grans avantatges en processos industrials en què es requereixes ambients nets, processos controlats i combustibles d'alta fiabilitat i eficiència.

Ventajas del gas para el sector industrial

És una energia de subministrament continu pel què no requereix disposar de tancs d'emmagatzemament i s'eviten els riscos que comporta l'haver d'avançar el cost del combustible. A més, justament a causa d'aquesta característica, el gas natural proporciona la tranquil·litat de comptar amb una energia fiable, sempre disponible i poder, així, gestionar millor el procés productiu.

No requereix preparació prèvia abans de la seva utilització com sí que cal en altres combustibles, com ara el petroli o el carbó.

El gas natural té una combustió més neta, pel què els equips i cremadors de gas natural són més fàcils de netejar, requereixen menys manteniment i es conserven millor durant més temps.

La combustió de gas natural pot finalitzar de manera instantània, en el moment en què la demanda de calor dels aparells que l'utilitzen cessi. Això el fa molt útil per adaptar-se a les necessitats variables de treball del procés productiu.

Permet regular-lo amb gran precisió, i mantenir la temperatura constant.

El gas natural té més poder calorífic que altres combustibles, pel què amb la justa quantitat de combustible, els equips tenen un rendiment superior.

No requereix preparació prèvia abans de la seva utilització com sí que cal en altres combustibles, com ara el petroli o el carbó. 

Usos del gas para el sector industrial

El gas natural és una de les millors fonts d'energia per a les indústries que utilitzen forns o calderes en els seus processos productius, com ara:

Indústria del vidre: Les propietats del gas natural han permès crear cremadors que permeten una òptima transmissió de la calor a la massa del vidre. Així mateix, gràcies a les seves propietats, el vidre surt net al final del procés productiu.

Indústria ceràmica: L'ús del gas natural en la indústria ceràmica permet estalviar costos i obtenir productes de més qualitat. Això és a causa del cost inferior per kWh i que l'ús del gas natural disminueix la formació de taques i descoloracions en els articles durant la cocció i l'assecatge.

Indústria del ciment: La utilització de forns de gas natural redueix el manteniment ja que allarga la vida útil dels forns. A més, són més eficients i contribueixen a reduir la contaminació, ja que els gasos que es produeixen per la combustió no contaminen.

Indústria tèxtil: En la indústria tèxtil, l'ús del gas natural suposa un estalvi energètic important ja que permet l'escalfament directe per convecció en comptes de l'ús de l'escalfament mitjançant fluids intermedis.

Indústria alimentària: El gas natural s'utilitza en els processos de cocció i d'assecatge. A més, permet complir les exigències de qualitat ISO necessàries per a l'exportació de determinats productes.

Fosa de metalls: El gas natural s'utilitza en diversos processos relacionats amb l'escalfament de metalls, tant en la fusió com en el reescalfament i els tractaments tèrmics. 

Uso del gas para la generación de electricidad

Ús del gas per a la generació d'electricitat

El gas natural és el combustible més econòmic en la generació d'electricitat i és, a més, el que menys impacte mediambiental produeix. La producció d'electricitat amb gas natural és possible a través de les turbines. Hi ha diverses maneres de produir electricitat:

Centrals de cicle combinat

Centrals combinat

Una central de cicle combinat de gas natural és una planta de producció d'energia elèctrica que combina dos processos o cicles per obtenir el màxim rendiment: el cicle de Brayton, en què els gasos de combustió accionen directament una turbina de gas, i el cicle Rankine, en què s'aprofita l'energia residual dels gasos d'escapament de la turbina de gas per generar vapor en una caldera, que, alhora, accionarà una turbina de vapor. Ambdues màquines (turbina de gas i de vapor) accionen un alternador en què es transforma l'energia mecànica en elèctrica.


La combinació d'aquests dos processos permet que aquest tipus de centrals tingui una eficiència energètica molt superior (de l'ordre del 57%) a la de les centrals tèrmiques convencionals (d'un 35%).
 

Cogeneració

Cogeneració

És la tecnologia basada en utilitzar en el propi centre de producció, la calor que inevitablement es produeix en convertir l'energia del gas natural en electricitat. En aprofitar aquesta calor, s'obté una eficiència global molt superior. A més, en produir-se la cogeneració d'electricitat i calor a les instal·lacions de l'usuari, evita gran part de les pèrdues de transmissió.

Aquest sistema és una manera eficient de cobrir les necessitats energètiques de les instal·lacions industrials.

Usos del gas en el transporte

Transport

Sector vehicular

El gas natural vehicular és un combustible automotor substitut de la gasolina en motors de combustió interna d'encesa per espurna i de manera parcial del dièsel en els motors d'encesa per compressió.

 

Segons dades del 2010, a escala mundial hi ha en circulació més d'11,6 milions de vehicles de gas natural i unes 17.000 estacions de servei. Concretament a Europa, Itàlia és el país pioner i líder d'aquest sistema. En aquest país, ja hi ha 700.000 vehicles en circulació i 85.000 a Alemanya, mentre que a Espanya es redueixen a 2.900.

 

A Espanya, el gas natural vehicular s'utilitza principalment en flotes de transport d'empreses privades, autobusos urbans i interurbans, taxis, camions de neteja i recollida d'escombraries, carretons elevadors i, minoritàriament, en vehicles privats.

Quins avantatges té el gas natural com a combustible per a vehicles?

 

El gas natural és l'energia que aporta més avantatges també com a combustible del transport:

Beneficis ambientals

 
  • El gas natural és el combustible alternatiu que té la combustió més neta.
  • Les emissions de descàrrega de vehicles de gas natural són molt més baixes que les dels vehicles de gasolina.
  • Per unitat d'energia, el gas natural conté menys carboni que qualsevol altre combustible fòssil i, per tant, genera menys emissions de CO per cada quilòmetre recorregut per un vehicle.

Estalvi econòmic

La utilització del gas natural com a combustible en comparació amb el gasoil d'automoció convencional permet estalvis econòmics a partir d'un 25%, fins a poder assolir un 40% segons el tipus de vehicle i l'estació de càrrega. A més, en cremar més netament, redueix les necessitats de manutenció.  

Alt nivell de seguretat

Els vehicles que operen amb gas natural són més segurs que els que operen amb combustibles tradicionals, ja que el gas natural vehicular es dissipa a l'atmosfera en cas d'accident. La gasolina, en canvi, roman al terra, pel què es crea risc d'incendi.