hilo navegacion-->NO

Nou procés de certificació d'inspecció periòdica

Si ets una empresa instal·ladora i vols registrar una inspecció periòdica, accedeix des d’aquí per sol·licitar el teu usuari d’accés o entrar al formulari:
Si el que vols informar és una inspecció periòdica d’una instal·lació subministrada des d’una xarxa canalitzada de gas liquat del petroli (GLP), accedeix a l’enllaç següent:

Nou reglament

D'acord amb la legislació vigent, el nou RD 984/2015, de 30 d'octubre, que podreu trobar al nostre web, la inspecció periòdica s'ha de fer cada 5 anys, i és la distribuïdora (Gas Natural Distribución) qui en notificarà mitjançant una carta als clients la realització, i els comunicarà la possibilitat d'escollir una empresa instal·ladora de gas habilitada per fer la inspecció de la instal·lació.

 

Si el client vol fer la inspecció amb una empresa instal·ladora, aquest disposarà del termini indicat a la carta per contactar amb l'instal·lador;i serà l'instal·lador el responsable de notificar a Gas Natural Distribución la realització i el resultat de la inspecció.

 

La reglamentació especifica que les empreses distribuïdores hauran de comunicar als usuaris connectats a la seva xarxa, amb una antelació mínima de tres mesos, la necessitat d'efectuar la inspecció periòdica de les instal·lacions receptores comunes i/o de les instal·lacions individuals dels punts de subministrament connectats a les seves xarxes. Si passat el termini, Gas Natural Distribución no rep el certificat corresponent de la inspecció, es considerarà que el client no ha fet la inspecció amb una empresa instal·ladora i, per tant, la inspecció de la instal·lació la durà a terme la distribuïdora.