hilo navegacion-->NO

Contratos de acceso

Os suxeitos que subscriben os contratos de acceso de terceiras persoas ás redes (ATR) son os comercializadores (subministradores de gas natural ao usuario final) e os titulares das infraestruturas (transportistas ou distribuidores) propietarios das redes ás que están conectados os puntos de subministración afectados por cada contrato.


O comercializador que teña establecido un contrato de subministración cun usuario final é o que solicita ao titular da rede o establecemento do correspondente contrato de ATR.


Os titulares de instalacións de transporte e distribución, dentro do ámbito de SEDIGAS (Asociación Española do Gas), desenvolveron unha aplicación informática denominada SCTD (Sistema de Comunicación Transporte-Distribución) para facilitar a todos os suxeitos implicados no establecemento de contratos de ATR a realización das xestións relacionadas cos devanditos contratos.

Contrato de accesos tipo 1

Debe utilizarse cando a comercializadora contratante xa ten asinado un contrato de puntos de entrada co transportista.

Contrato de accesos tipo 2

Necesario cando a comercializadora contratante co distribuidor non ten un contrato de puntos de entrada de gas de forma directa e a entrada de gas se realiza a través doutro comercializador.