hilo navegacion-->NO

Cambio de subministrador

 

Definición

Proceso que hai que seguir para que un consumidor pase de ser subministrado no mercado liberalizado por un comercializador a ser subministrado por outro comercializador.
 

Axentes implicados

  • Comercializador entrante (solicitante)
  • Comercializador saínte
  • Titular da rede

 

Solicitude

O comercializador entrante solicita o cambio de comercializador ao titular das instalacións vía SCTD utilizando o formato electrónico establecido para este efecto, e que se describe no manual de usuario (A1), achegando á solicitude copia da carta de conformidade do cliente ao cambio de comercializador.
 

Validación de solicitudes polo titular das instalacións

O titular das instalacións valida a solicitude recibida no prazo legalmente establecido. As solicitudes con datos ou formatos incorrectos ou que correspondan a puntos de subministración cuxa situación non permita o seu traspaso serán rexeitadas.
 

Resposta á solicitude

Tras a validación, o Titular das instalacións deberá responder no prazo legalmente establecido ao comercializador solicitante se acepta ou rexeita a solicitude de cambio de subministrador indicando, se é o caso, as causas do rexeitamento que aparecen definidas nas táboas do SCTD.


A resposta de validación ou rexeitamento, así como todas as posteriores comunicacións entre distribuidor e comercializador, efectuaranse tamén nos formatos electrónicos que se especifican no manual de usuario (A2).
 

Activación da solicitude

En caso de aceptarse a solicitude, o titular das instalacións procede a comunicar a última lectura e finalización do contrato ATR ao comercializador saínte, así como a activación do novo contrato ATR tras finalizar o proceso de cambio ao comercializador solicitante. Ambas as dúas comunicacións efectúanse mediante as correspondentes mensaxes electrónicas que aparecen definidas no manual de usuario (A3).