hilo navegacion-->NO

Bombas de calor con motor a gas

Que é unha bomba de calor con motor a gas (BCG? A bomba de calor con motor a gas é un sistema de climatización por bomba de calor na que o compresor é accionado mediante un motor de combustión interna con gas natural como combustible.

Como funciona un sistema de bombas de calor con motor a gas?

 

O sistema de bomba de calor con motor a gas é un sistema de bomba de calor tradicional na que o compresor é accionado por un motor de combustión interna a gas natural en lugar do motor eléctrico convencional.

Bombas de calor con motor a gas

Maior rendemento e eficiencia enerxética

 

A utilización dun motor de combustión a gas para accionar o compresor da bomba de calor proporciona unha fonte de calor extra que garante un elevado rendemento e un confort óptimo nas condicións de funcionamento extremo. Os equipos de última xeración posibilitan a produción conxunta de electricidade, frío/calor e auga quente sanitaria (ACS).


A calor de refrixeración do motor pode ser utilizada para cubrir total ou parcialmente as necesidades de ACS do edificio cunha notable mellora da eficiencia enerxética do sistema, que permite a substitución de parte dos paneis solares do edificio, segundo se establece no Código Técnico da Edificación. 

 

Obtéñense elevados rendementos en clima frío debido á recuperación da calor do motor, que evita o uso de resistencias eléctricas e inversores de ciclo, habituais nos sistemas eléctricos. 

 

Doada instalación

A última xeración de bombas de calor a gas supón unha alternativa eficiente na climatización de edificios. Mediante o uso dun único tipo de equipo accionado con gas natural, podemos obter frío e calor.

 

Doada instalación, igual á dun equipo convencional eléctrico. Existe a posibilidade de traballo en calquera configuración.

 

 • Expansión directa
 • Sistema aire-auga
 • Sistema mixto

Como se integra nun edificio?

 

A instalación dunha bomba de calor con motor a gas non presenta ningunha diferenza fronte á súa equivalente eléctrica para o seu uso tradicional de climatización. Só haberá que prever a liña de gas para a alimentación do motor. 

Bombas de calor con motor a gas

 

A instalación de climatización poderase deseñar a dous tubos, para dar servizo de só frío ou só calor, ou a tres ou catro tubos para proporcionar simultaneamente frío ou calor en función do uso dos locais.

 

A elección das unidades terminais tamén é moi versátil e poden empregarse equipos de expansión directa ou mediante intercambiador de calor dos sistemas auga/aire e mixtos.
A maior diferenza entre a BCG e a tradicional está nos usos non convencionais. A utilización do motor a gas proporciona unha fonte extra de calor que pode utilizarse na produción de ACS con importantes melloras do rendemento da instalación que permiten, se é o caso, evitar a instalación dun gran número de paneis solares. 

Principais vantaxes

 

Os sistemas de bombas de calor con motor a gas achegan vantaxes a promotores, a clientes e á sociedade.

 

Para o promotor:

 

 • Posibilidade de dotar ao seu edificio dos tres servizos (calefacción, climatización e ACS) cun único sistema
 • Incremento da eficiencia enerxética
 • Mellora da cualificación enerxética do edificio
 • Menores custos da acometida eléctrica e do centro de transformación 

Bombas de calor con motor a gas

Para o cliente:

 

 • Incremento do confort en condicións climatolóxicas severas
 • Menor custo económico do gas natural fronte á electricidade
 • Mellora da fiabilidade dos equipos

 

 

 

 

 

Para a sociedade:

 

 • Aforro en enerxía primaria
 • Redución das emisións de CO2 ao ambiente